صفحه اصلی گواهینامه ها تقدیر نامه ها پروژه ها تماس با ما


همواره برآنیم که بهترین باشیم همواره برآنیم که بهترین باشیم همواره برآنیم که بهترین باشیم همواره برآنیم که بهترین باشیم همواره برآنیم که بهترین باشیم

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می باشد.هرچند فقط 15 درصد از زمین های کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و 85 درصد به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند، اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمین های آبی حاصل می شود، که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی می باشد. سیستم های آبیاری نوین می تواند از اتلاف آب تا سقف 75 درصد جلوگیری کند که این امر باعث رشد اقتصادی و به دنبال آن به توسعه پایدار در همه زمینه های می انجامد. برهمین اساس شرکت وحدت خیبر در زمینه آبیاری و تامین تجهیزات آبی کشاورزی یکی از شرکت های پیشگام و همراه بوده است که در زمینه های مختلف با بهره مندی از تجربیات کافی و آماده ارائه بهترین خدمات به کشاورزان می باشد. این خدمات شامل موارد زیر می باشد :

بازگشت