صفحه اصلی گواهینامه ها تقدیر نامه ها پروژه ها تماس با ما


پروژه های آبرسانی و انتقال آب

خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب به مجموعه ای از تاسیسات، شامل لوله، اتصالات و شیرآلات اطلاق می شودکه انتقال آب را از یک نقطه به نقطه دیگر ممکن می سازد. پارامترهای مهم شامل ارتفاع نقطه مبدا و مقصد، طول مسیر، دبی آب و غیره می باشد که باید به آن ها توجه کرد. به منظور جا به جایی آب، از شبکه انتقال تحت فشار یا خطوط انتقال استفاده می شود، که بدین منظور در محل ذخیره آب در پایین دست، ایستگاه پمپاژ قرار احداث می گردد و به وسیله آن هد یا فشار مورد نیاز تامین می گردد.

پروژه های ایستگاه پمپاژ آب


روستای دهاقان

روستای گلدشت میمه

روستای کچوئیهبازگشت به بخش پروژه ها بازگشت به بخش آبیاری